Privatlivspolitik

Dataansvar
Jeg tager din databeskyttelse alvorligt. Jeg behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Neuro4you.dk er dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Neuro4you v/Jette Bech Mathiesen
Adresse:Åsbjerg 43, 7323 Give
CVR: på vej
Mobil: 71784038
Mail: mail@neuro4you.dk
Website: neuro4you.dk

Jeg sikrer fair og transparent databehandling. Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for mig, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata
Jeg anvender denne type data om dig
Jeg anvender data om dig for at kunne levere ydelser til dig samt være i kontakt med dig.

Jeg anvender data, som omfatter:
Almindelige persondata: navn, adresse, tlf-nr, mailadresse, cvr-nr, EAN-nr. samt profession og arbejdssted når det er aktuelt for vores samarbejde.
Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål.
Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med formål tilknyttet dit forløb eller påkrævede lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker, når jeg har brug for:
• Køb og levering af ydelse 
• Opfyldelse af din anmodning om tjenester (træningsforløb, deltagelse i møder m.v.)
• Forbedring af mine tjenester (evaulering)
• Tilpasning af min kommunikation og markedsføring til dig
• Administration af din relation til mig
• Opfyldelse af lovkrav

Jeg behandler kun relevante persondata. Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er
defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg, om det er muligt for mig at minimere mængden
af data om dig. Jeg undersøger også, om nogle af de datatyper, jeg anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, jeg tilbyder dig.

Jeg behandler kun nødvendige persondata
Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter jeg også løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere.

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata
Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nederst til at meddele mig dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har jeg vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og
opdatering af dine persondata.
Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige. Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører.
Jeg videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande.

Sikkerhed
Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.
Jeg har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger,
der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være
begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod mig behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod min videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at
sende en indsigelse.
Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.